Poskytnutie informácií klientom

Informácie pre klientov v zmysle § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

 

 

Výkon finančného sprostredkovania

LIBERTA, a. s. vykonáva finančné sprostedkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštutúciami, pričom tieto zmluvy sú NEVÝHRADNEJ povahy.

 

 

LIBERTA, a. s. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisťovne s ktorou spolupracuje pri výkone finančného sprostredkovania a zároveň žiadna osoba, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, ktorej predmetom je finančné sprostredkovanie nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach LIBERTY, a. s.

 

 

LIBERTA, a. s. vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s finančnými inštitúciami, zmluvy nevýhradnej povahy pre viac poisťovní, a služby LIBERTY, a. s.  spojené so sprostredkovaním poistenia sú pre klienta bezplatné.

 

Obchodní partneri

LIBERTA  má uzatvorenú zmluvnú spolurácu s nasledovnými finančnými inštitúciami:

 

Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia názvy finančných inštitúcií a ich sídla.

 

Obchodní partneri

 

     

 

 

 

Zápis v registri finančných agentov vedený NBS

 

LIBERTA, a. s. je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie. Na túto činnosť bolo LIBERTE, a. s. udelené povolenie vydané Národnou bankou Slovenska. Za týmto účelom je LIBERTA, a. s. zapísaná v registri finančných agentov, ktorý Národná banka Slovenska zároveň vedie. Národná banka Slovenska tiež vykonáva dohľad nad finančným trhom a nad subjektami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

 

Register NBS sa člení na podregistre pre jednotlivé sektory. LIBERTA, a. s je zapísaná v podregistri sektora:

 

 

1. Poistenie a zaistenie

 registrácia od 18.decembra 2006

 

2. Poskyotvania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

 

registrácia od 19. septembra 2012

 

 

Vyššie uvedené podregistre sa ďalej členia na zoznamy:

1.  SAMOSTATNÝCH FINANČNÝCH AGENTOV 

 

v ktorom je zapísaná LIBERTA, a. s. Registračné číslo LIBERTY, a. s. je SFA037301. Registráciu je možné overiť kliknutím TU.

 

2. PODRIADENÝCH FINANČNÝCH AGENTOV

 

v ktorom sú zapísaní finanční agenti ( sprostredkovatelia poistenia ) LIBERTY, a. s., ktorí sú oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie. Zápis podriadeného finančného agenta v príslušnom podregistri si môžete overiť zadaním jeho mena a priezviska po kliknutí TU

 

Postup pri podávaní sťažností

 

Sťažnosti na vykonávanie sprostredkovania poistenia môže klient podávať na adresu samostatného finančného agenta, LIBERTA, a. s. alebo priamo na adresu poisťovne, ktorá predmet sťažnosti posúdi v lehote 30 dní od jej doručenia a oboznámi so svojím stanoviskom klienta, alebo na príslušný orgán dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom, ktorým je Národná Banka Slovenska.

 

Národná banka Slovenska zároveň plní funkciu orgánu Ochrany finančného spotrebiteľa.

 

Vzhľadom na neexistenciu osobitnej právnej úpravy o mimosúdnom vyrovnaní sporov zo sprostredkovania poistenia v SR má klient možnosť mimosúdne urovnať vzniknuté spory spôsobom upraveným v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní alebo v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii (oba v znení neskorších predpisov). 

 

 

 

 

 

Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy

 

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy je záväzok obidvoch strán (klienta a poisťovne) na dohodnuté plnenie a dohodnutú dobu. Porušenie zmluvných podmienok a neplnenie si záväzkov má zvyčajne za následok zaplatenie sankcií.

 

Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako začiatok poistenia.

 

V životnom poistení platí pre niektoré pripoistenia  všeobecná ochranná lehota, ktorá začína plynúť v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

 

 

Informácie o systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

 

Národná banka Slovenska má systém dohľadu nad finančným trhom a tým v istej miere zabraňuje zlyhaniu finančnej inštitúcie.

 

 

 

V sektore poistenia je ochrana zabezpečením technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia.

 

 

 

 

 

 

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia