Poistenie veľkých spoločností

 

Majetok a prerušenie prevádzky

Poistenie majetku vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti.

 

Lietadlá

Poistenie leteckých rizík poistenie poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroje a elektronika

 Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. 

 

Stavba a montáž

 Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom.

 

 

Preprava

 V rámci tohto poistenia si môžete dojednať produkty - Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave, Poistenie prepravy zásielok a Poistenie nákladu. 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy (CMR)

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený medzinárodný cestný dopravca právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej zásielke, za ktorú poistený zodpovedá podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave – tzv. dohovor CMR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke počas prepravy cestnými vozidlami s EČV - evidenčným číslom vozidla, uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú poistený zodpovedá podľa Dohovoru CMR.

 

Poistenie vnútroštátnej prepravy – zodpovednosť

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený vnútroštátny cestný dopravca právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej zásielke, za ktorú poistený zodpovedá počas prepravy podľa prepravných zmlúv. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť vnútroštátneho cestného dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke počas prepravy vykonávanej pre iného.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovednosť za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa dotýka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. 

 

Profesijná zodpovednosť za škodu

 Poistenie profesijnej zodpovednosť za škodu v našej spoločnosti je určené aj na škody spôsobené pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na škody spôsobené pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera a mnohé ďalšie.

 

 

Environmentálna zodpovednosť

 Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti.

 

Poistné záruky

Produkt poistné záruky sa skladá z dvoch častí - Poskytovanie záruk v rámci poistenia kaucie a Poistenie colného dlhu. 

 

 

Potrebujete vyriešiť leasing? Obráťte sa na nás

 

Leasing

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia