Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

 

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb LIBERTA týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

 

 

LIBERTA, a. s. , poisťovacia maklérska spoločnosť, so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 36394874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo 10377/L je prevádzkovateľ, určujúci účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

 

Účel spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

  1. identifikácia klientov, ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie; uzavieranie poistných zmlúv a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz.; likvidácia poistných udalostí alebo škodových udalostí; zdokumentovanie činnosti prevádzkovateľa; výkonu dohľadu nad prevádzkovateľom a nad jeho činnosťou; na plnenie povinností a úloh prevádzkovateľa podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve;
 

Prevádzkovateľ na uvedené účely osobné údaje zisťuje, získava, zaznamenáva, uchováva, využíva a inak spracúva,  vyhotovuje kópie dokladov totožnosti, spracúva rodné čísla a ďalšie údaje a doklady na právnom základe splnenia zákonnej povinnosti podľa § 31 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

 

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

osobné údaje potrebné pre identifikáciu fyzickej osoby, kontaktné údaje, osobné údaje na preukázanie schopnosti plnenia záväzkov z poistnej zmluvy, zabezpečenia týchto záväzkov, oprávnenia na zastupovanie a ďalšie údaje podľa § 78 ods. 1 zákona o poisťovníctve.

 

Právny základ:

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

 

Informácie o zdroji osobných údajov:

osobné údaje týkajúce sa klienta ako dotknutej osoby boli získané od klienta, zástupcu klienta, Obchodného registra, iného verejne dostupného registra.

 

Prenos údajov:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

finančná inštitúcia ( poisťovňa ), finančný agent prevádzkovateľa

 

Doba uchovávania: Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

Finančný agent je  povinný viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného a klienta a je povinný uchovávať evidenciu najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

 

 

Práva dotknutej osoby:

1.         právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

2.         právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

3.         právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

4.         právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5.         právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

6.         právo na prenosnosť osobných údajov,

7.         právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8.         právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez kontaktné údaje uvedené vyššie a v záhlaví tohto dokumentu. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Neposkytnutie potrebných osobných údajov zo strany dotknutej osoby môže mať za následok neuzatvorenie príslušnej poistnej zmluvy, nevyplatenie poistného plnenia.

 

 

Boli ste spokojní s našimi službami?
Chcem vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť so službami poskytovania finančného poradenstva v oblasti poistenia alebo poskytovania úverov:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Overovací kód: *
Popis spokojnosti / dôvodu nespokojnosti: *
Osobné údaje:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia